Terms and Conditions (NO)

 

ABONNEMENTSVILKÅR CityRabbit

 

City Mobility Crew AS • Maths Pedersens vei 7 Org.nr 918 159 851 Side 1 av 1

 

Download document for "Right of withdrawal" as pdf

 

1. Anvendelse

Disse abonnentsvilkårene får anvendelse på enhver leie og bruk av den elektriske el-sykkelen CityRabbit og eventuelle andre tjenester fra City Mobility Crew AS. Leveringsbetingelsene utgjør sammen med avtaledokumentet med vedlegg det samlede avtalegrunnlaget, med mindre annet er skriftlig avtalt.

2. Bruk av CityRabbit

Bruker skal følge City Mobility Crew AS sine sikkerhetsinstruksjoner for bruk av CityRabbit. CityRabbit skal ikke brukes utenfor vanlig vei eller angitte områder, eller på måter eller underlag som kan skade CityRabbit, bruker, andre personer eller eiendom. Bruker skal være over 15 år, og er selv ansvarlig for å håndtere CityRabbit på en forsvarlig og sikker måte, herunder overholde trafikkreglene. Bruker er ansvarlig for å etterse at CityRabbit'en er hel og i forsvarlig stand før den tas i bruk, og varsle City Mobility Crew AS dersom det er feil eller mangler. City Mobility Crew AS anbefaler å bruke hjelm ved bruk av CityRabbit.

3. Kundens forpliktelser

Kunden er ansvarlig for opplæring av brukere av CityRabbit, og kunden er selv ansvarlig for eventuelle skader påført bruker eller tredjepart ved bruk av CityRabbit. City Mobility Crew AS kan under ingen omstendighet holdes ansvarlig for tap eller skade som følge av bruk av CityRabbit, med mindre det er utvist erstatningsbetingende uaktsomhet fra City Mobility Crew AS side. Blir CityRabbit eller medfølgende utstyr stjålet eller skadet, er kunden erstatningspliktig og skal straks varsle City Mobility Crew AS. Kunden er selv ansvarlig for å ha eventuell forsikring som dekker mulig ansvar for CityRabbit og for skade oppstått ved bruk eller knyttet til hensetting av CityRabbit. Kunden skal følge City Mobility Crew AS sine instruksjoner med hensyn til bruk, lading, oppbevaring og vedlikehold mv. Låsefunksjonen skal aktiveres når CityRabbit forlates. Denne avtalen gjelder kundens eget bruk, og det er ikke anledning til fremleie eller videreformidling av CityRabbit til andre.

4. Leverandørens ansvar og eiendomsrett til CityRabbit

City Mobility Crew AS er ansvarlig får å stille tilgjengelig for kunden det antall CityRabbit med eventuelt spesifisert tilleggsutstyr, som angitt i avtaledokumentet. Dersom ikke annet følger av avtalen, er alt CityRabbit og tilleggsutstyr, i det følgende "utstyr", som utplasseres hos kunden, City Mobility Crew AS eiendom. Utstyr som kunden leier vil gjenbrukes, slik at kunden kan motta brukt utstyr fra City Mobility Crew AS. City Mobility Crew AS er ansvarlig for service og vedlikehold av CityRabbit i avtaleperioden. Dersom det oppstår mangler ved CityRabbit, skal City Mobility Crew AS varsles, og vil innen rimelig tid sørge for utbedring av CityRabbit, eller erstatte den med en ny. City Mobility Crew AS er ikke ansvarlig for feil ved CityRabbit som skyldes kunden eller forhold fra kundens side.

5. Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er oppgitt i norske kroner og eksklusiv merverdiavgift. Med mindre annet er spesielt angitt, er alle priser veiledende og kan endres med 30 dagers forhåndsvarsel. Eventuell frakt kommer i tillegg til de oppgitte priser. Abonnementet faktureres forskuddsvis for 3 mnd. av gangen, og faktura forfaller med 10 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling påløper renter etter forsinkelsesrenteloven.

6. Levering

Oppgitte leveringstider skal anses som veiledende, og City Mobility Crew AS er ikke ansvarlig for forsinkelser i leveransen som skyldes forhold utenfor City Mobility Crew AS kontroll.

7. Endringer

Alle endringer skal varsles skriftlig til kontaktperson som angitt i avtaledokumentet og skal godkjennes av City Mobility Crew AS før de trer i kraft.

8. Varighet og oppsigelse

Abonnementets varighet er angitt i avtaledokumentet. Dersom annet ikke er avtalt, løper abonnementet til det sies opp av en av partene med 30 dagers skriftlig varsel. Eventuell forskuddsleie refunderes ikke ved oppsigelse fra kunden. Ved opphør skal CityRabbit, (inkl. tilleggsutstyr som medfølgende), for kundens kostnad returneres til City Mobility Crew AS. Dersom det påvises skade eller slitasje utover det som oppstår ved normal bruk, kan City Mobility Crew AS belaste kunden for kostnader til utbedring eller erstatning, likevel begrenset oppad til NOK 10 000 pr CityRabbit.

Dersom partene har avtalt minimums leieperiode, kan kunden ikke si opp avtalen uten å betale leie for gjenstående del av minimumsperioden som angitt.

9. Mislighold

Dersom det er feil på CityRabbit'en eller andre mangler ved tjenesten fra City Mobility Crew AS, og som kunden ønsker å gjøre gjeldende, må Kunden innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget nevnte, reklamere til City Mobility Crew AS med en nærmere angivelse av hva slags feil eller mangel det er tale om.

City Mobility Crew AS har rett til å avhjelpe en kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at City Mobility Crew AS har mottatt reklamasjon. Ved feil eller mangler ved tjenesten og som ikke blir rettet innen rimelig tid, kan kunden kreve forholdsmessig prisavslag. Ved vesentlig mislighold kan kunden kreve heving med 10 dagers skriftlig varsel.

Ved uaktsom bruk av CityRabbit, vedvarende betalingsmislighold eller vesentlig mislighold av avtalen, har City Mobility Crew AS rett til å heve avtalen med 10 dagers skriftlig varsel.

10. Ansvar

Kunden er ansvarlig for enhver skade eller tap av CityRabbit. Dersom en CityRabbit blir stjålet eller totalvraket, belastes kunden et avtalt beløp, fastsatt til NOK 10 000 pr stk. City Mobility Crew AS er ikke ansvarlig for kundens indirekte tap som følge av at CityRabbit ikke kan nyttes som forutsatt, med mindre det foreligger grov uaktsomhet eller forsett fra City Mobility Crew AS side. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser eller krav fra tredjeparter. Samlet erstatnings for City Mobility Crew AS er under enhver omstendighet begrenset oppad til et beløp som tilsvarer årlige kontraktssum ekskl. merverdiavgift.

11. Personvern

Avtalen og bruk av tjenesten medfører lagring og behandling av personopplysninger. All registrering og behandling av personopplysninger i henhold til abonnementsvilkårene, er underlagt reglene i personopplysningsloven. Nærmere redegjørelse for hvilke opplysninger som registreres, behandling og rettigheter fremgår av City Mobility Crew AS personvernerklæring på selskapets hjemmeside.

12. Tvister

Avtalen er undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo tingrett som verneting.